Вход
 

За Асоциацията

`Българска асоциация на учебните центрове по автомобилизъм` - “Bulgarian association of motoring training centers" (BAMTC) е сдружение с нестопанска цел в частна полза.
Водеща цел в създаването и налагането на BAMTC е мисълта за подпомагане дейността на нейните членове, които от своя страна са в пряка помощ на клиентите си. Учебните центрове членове на BAMTC са от водещите в областта на обучението на водачи на МПС в регионите на Република България.

Основната дейност на BAMTC е да насърчава, организира и подпомага проекти за развитието и повишаване ефективността на обучение на кадри в автомобилния транспорт. Да предоставя проекти и разработва програми свързани с безопасността на движение по пътищата, както и взема участие и дава предложения при промяна на нормативната база в областта на обучение на кандидат водачи на МПС и БДП.

Сдружението организира и съдейства за провеждане на конференции, семинари, работни срещи, курсове за повишаване на квалификацията и подготовката на кадрите обучаващи се в автомобилния транспорт, както и други дейности, незабранени от закона.

Основните цели на сдружението са да обедини, подпомогне, да представлява и защитава общите интереси на учебните центрове, занимаващи се с обучение на кадри в автомобилния транспорт.

В своята работа BAMTC и учебните центрове - нейни членове, винаги се стремят да задоволят максимално нуждите на своите клиенти от повече знания, умения и навици за дадена професия. Увереността, че адаптацията към стандартите на Европейския съюз ще стане по-лесно и по-безболезнено, след като гражданите на Република България подобрят чувствително своята квалификация.